Research & Academic Services
หมวดหมู่
โครงการจ้างทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันปาล์มดิบกับน้ำมันเตา
รายละเอียด :

ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวให้ได้ประสิทธิภาพดีนั้น จำเป็นต้องท้าให้เชื้อเพลิงเหลวแตกตัวเป็นละออง ที่มีขนาดเล็กหรือมีขนาดละอองที่เหมาะสมเสียก่อน ทัังนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวต่อปริมาณของเชื้อเพลิงและออกซิไดเซอร์ให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมการถ่ายโอนความร้อนจากบรรยากาศร้อนโดยรอบไปสู่ผิวละอองท้าให้ระเหยได้อย่างรวดเร็ว ได้การกระจายของไอน้ำมันอย่างสม่ำสมอและได้การผสมคลุกเคล้าของไอน้ำมันและออกซิไดเซอร์อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ทั้งน้ำมันเตาและน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งการเผาไหม้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานะของเหลว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวให้อยู่ในสถานะของก๊าซ (ไอน้ำมัน) เสียก่อน โดยการทำให้เกิดเป็นฝอยละอองของน้ำมัน (Atomization) โดยลักษณะของฝอยละอองสเปรย์หลังจากถูกฉีดออกจากหัวฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้โดยตรง ได้แก่ รูปทรงของลำละออง (Spray pattern) มุมของฝอยละออง (Spray cone angle) และระยะเคลื่อนที่ของฝอยละออง (Spray penetration) ซึ่งรูปแบบของการเกิดฝอยละอองเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรหลักๆ คือ คุณลักษณะของระบบหัวฉีด คุณสมบัติต่างๆ ของ
ของเหลว เช่น ความหนืด ความตึงผิว และความหนาแน่น ดังนั้นการนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและใช้ร่วมกับนำมันเตา จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาพิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญประกอบการใช้งาน คือ ความหนาแน่น และความหนืด เนื่องจากค่าเหล่านี้ มีความสำคัญและเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง