Research & Academic Services
หมวดหมู่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำส้าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
  2. เพื่อขยายผลการใช้เกณฑ์มาตรฐานและขั้ตอนในการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำไปสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP)
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ให้สามารถด้าเนินการตรวจประเมินระบบไอน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรประจำโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและขั้นตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้ำด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพพลังงาน
  2. โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากที่มีขนาดต่้ากว่า 10 MW ทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โรงไฟฟ้า

ประหยัดพลังงาน ไม่น้อยกว่า 2,000 toe /โครงการ/ปี หรือ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท/โครงการ/ปี