Research & Academic Services
หมวดหมู่
โครงการเช่าห้องปฎิบัติการทดสอบและจ้างทดสอบการเผาไหม้เพื่อสอบเทียบ Simulation model
รายละเอียด :

ตามที่โรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างให้ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทดสอบการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมระหว่างน้ำมันเตา (FO) กับน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งจะผสมผ่านชุดผสมโดยมี static mixer เป็นอุปกรณ์ในการช่วยผสมให้น้ำมันทั้ง 2 ชนิดเป็นเนื้อเดียวกัน ในการทดทดสอบการเผาไหม้น้ำมันผสมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนําข้อมูลจากการทดสอบไปเทียบกับผลจาก การจำลองด้วยโปรแกรม (Simulation) เพื่อเป็นการศึกษาความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและการจําลองผ่านโปรแกรม เพื่อใช้เป็นต้นแบบทดลองผสมเชื้อเพลิงน้ำมันเตาและน้ำมันปาล์มดิบก่อนป้อนเข้าหัวเผา (Burner) ในงานวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมการผสมน้ำมันปาล์มดิบกับน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา โรงไฟฟ้ากระบี่ หน่วยที่ 1 (KBI-T01) ต่อไป 

การทดสอบ

  • อุปกรณ์ทดสอบ
    ในการทดสอบการเผาไหม้น้ำมันผสม ที่ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน จะใช้อุปกรณ์ประกอบการทดสอบดังต่อไปนี้
  1. หัวเผาน้ำมันเตา ยี่ห้อ Ecoflam (Maxflam) 10 ขนาด 136.4 kW 
  2. ชุดอุปกรณ์ผสมน้ำมัน Static Mixer Test Skid
  3. Hot water boiler (Test bed)