Research & Academic Services
หมวดหมู่
โครงการให้คำปรึกษาในการออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บเครื่องหนัง แบบใช้เทอร์มอิเลคตริกในการทำความเย็น
รายละเอียด :

ปัญหาและข้อมูลเบื้องต้น

  • บริษัท พี เอ แอนด์เคสเซ็นเตอร์ จำกัด มีความต้องการออกแบบตู้เก็บผลิตภัณฑ์หนัง ที่สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อยู่ในช่วง 18-22 °C ที่ช่วงความชื้น 50-60 %RH เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • โดยการใช้ตู้ต้นแบบ CB-6009 ของทางบริษัท ขนาด 60x43x160 เซนติเมตร

 

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. ให้คำปรึกษาในด้านการคำนวณภาระทางความร้อนสำหรับตู้เก็บผลิตภัณฑ์ CB-6009 ขนาด 60x43x160 เซนติเมตร
  2. ออกแบบอุปกรณ์ทำความเย็น และควบคุมความชื้นสำหรับตู้เก็บผลิตภัณฑ์ CB-6009 ขนาด 60x43x160 เซนติเมตร
  3. ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น เพื่อให้ทำงานสัมพันธ์กับการใช้งานอย่างเหมาะสม

ขอบเขตงานโครงการ

  • ให้คำปรึกษาด้านการคำนวณภาระทางความร้อนของตู้ CB-6009 ขนาด 60x43x160 เซนติเมตร เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ทำความเย็นให้เหมาะสม ตลอดถึงการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพี่อให้ทำงานที่สภาวะใช้งานได้ดี โดยอุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง 18 – 22 °C และความชื้นอยู่ในช่วง 50-60 %RH