Research & Academic Services
หมวดหมู่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รายละเอียด :

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อตรวจวัด ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านความร้อน และศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้ในหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หรืออุปกรณ์การเผาไหม้อื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์บำบัดฝุ่นขั้นสุดท้ายของหม้อน้ำ
  2. เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อน โดยการปรับแต่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงก๊าซ
  3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงก๊าซ ในการเผาไหม้
  4. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับแต่ง บำรุงรักษา และควบคุมอุปกรณ์การเผาไหม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านความปลอดภัย ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. สถานประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หรืออุปกรณ์เผาไหม้อื่นๆ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  2. ผู้ประกอบกิจการโรงงาน วิศวกร และผู้ควบคุมระบบเผาไหม้ของหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หรืออุปกรณ์เผาไหม้อื่น ๆ

ขอบเขตและวิธีดำเนินการ