Research & Academic Services
หมวดหมู่
งานวิจัยและบริการวิชาการด้าน Heat pipe ร่วมกับ Nano fluid
รายละเอียด :

ศึกษาการใช้ของไหลแบบผสมอนุภาคนาโนในท่อความร้อนเพื่อเพิ่มสมถรรนะของท่อความร้อน