Research & Academic Services
หมวดหมู่
เตาเผาถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้
รายละเอียด :

การทำงานของเตาเผาคือ ส่วนแรกเป็นห้องเผาไหม้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานความร้อนให้แก่ไม้ไผ่แห้ง และส่วนที่สองเป็นห้องสำหรับใส่ไม้ไผ่แห้งซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับเผาถ่าน การสร้างเตาเผาถ่านลักษณะนี้จัดเป็นการให้ความร้อนทางอ้อม เมื่อให้ความร้อนถึงอุณหภูมิ 250-600◦C จะเกิดแก๊สที่ประกอบด้วยแก๊สผลิตภัณฑ์ และสารระเหยซึ่งเมื่อนำแก๊สดังกล่าวผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ สารระเหยที่ปนมากับแก๊สผลิตภัณฑ์จะควบแน่นเป็นน้ำส้มควันไม้และน้ำมันดิน ส่วนแก๊สผลิตภัณฑ์จะถูกส่งต่อเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนแก่เตาอีกครั้ง