Research & Academic Services
หมวดหมู่
ห้องทดสอบสมรรถนะปั๊มความร้อน
รายละเอียด :

สถานที่ตั้ง อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ พร้อมก้าวสู่ห้องทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO17025  (มอก.17025) ภายในปี พ.ศ. 2562

ความเป็นมาของห้องทดสอบสมรรถนะปั๊มความร้อน

โครงการศึกษาปั๊มความร้อน (Heat Pump) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

การกำหนดการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มความร้อน

สภาวะการทดสอบของมาตรฐานสำหรับการทดสอบปั๊มความร้อนในประเทศไทย โดยอ้างอิงวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มความร้อนตามมาตรฐาน EN 255-3

สภาวะการทดสอบ

มาตรฐาน EN 255-3

การทดสอบปั๊มความร้อนในประเทศไทย

อุณหภูมิการเปาะแห้งในห้องทดสอบ (Tdrybulb)

15 C

35 C

อุณหภูมิการเปาะเปียกในห้องทดสอบ (Twetbulb)

12C

24 C

อุณหภูมิการเปาะแห้งของอากาศที่ออกจากเครื่องปั๊มความร้อน

ไม่กำหนด

น้อยกว่า 30 C

อุณหภูมิน้ำป้อนเข้าเครื่องปั๊มความร้อน

15 C

25 C

อุณหภูมิน้ำในถังที่ตั้งไว้ให้เครื่องปั๊มความร้อนตัดการทำงาน

ตามข้อกำหนดของเครื่อง

55 C

อุณหภูมิน้ำในถังที่ตั้งไว้ให้เครื่องปั๊มความร้อนต่อการทำงาน

ตามข้อกำหนดของเครื่อง

50 C

อัตราไหลเมื่อมีการดึงน้ำไปใช้งาน

15 L/min

15 L/min