About TEC
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
ประวัติความเป็นมา

 

        ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่มาของศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สภาวะการณ์ผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ขณะนี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยไม่สามารถแข่งขันเชิงต้นทุนการผลิตในตลาดโลกได้ ทางออก "เร่งด่วน" ทางหนึ่ง คือ การรู้จักใช้เทคโนโลยีด้านการเผาไหม้และการผลิตไอน้ำได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการคิดค้นวิจัยเพื่อนำมาซึ่งเทคนิคการประหยัดพลังงานในขบวนการผลิตต่างๆ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพขึ้น (Thermal Engineering Center) เพื่อให้เป็นสถาบันวิจัยและวิศวกรรมชั้นนำด้านเทคโนโลยีอุณหภาพ ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมไทย จนสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่มีโปรแกรมการศึกษาและวิจัยด้านพลังงานอย่างจริงจังมากกว่า 25 ปี ทำให้มีบุคลากรระดับปรมาจารย์ชั้นนำในสาขาวิศวกรรมอุณหภาพมาทำหน้าที่เป็นองคพยพด้านเทคโนโลยีให้แก่ศูนย์ฯ ทั้งนี้ด้วยแรงสนับสนุนจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประกอบอาชีพตั้งแต่ระดับผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้งจนถึงผู้ขาย ในธุรกิจพลังงาน จึงทำให้ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพสามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใชัพลังงานถึงร้อยละ 90 ทีเดียว

นอกจากนี้วารสารเอเชียวีค ได้จัดอันดับที่ 1 ของประเทศให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการจัดการ จนสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซท (Massachusetts Institution of Technology : MIT) ยอมรับและร่วมมือกันสร้างโปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยต่างๆ จึงมั่นใจว่าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพนั้นนอกจากจะทำหน้าที่ปรับปรุงขบวนการการใช้พลังงานในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วยังมุ่งมั่นงานวิจัย คิดค้น เทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนสภาพของประเทศจาก "ผู้รับ" มาเป็น "ผู้สร้าง" เทคโนโลยี อีกด้วย

"คิดถึงความร้อน คิดถึงความเย็น คิดถึง TEC"

พันธกิจ

 

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ (Thermal Engineering Center) เป็นสถาบันวิจัยและวิศวกรรมชั้นนำด้านเทคโนโลยีอุณหภาพ ความร้อนประยุกต์ ทำหน้าที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการที่ปรึกษาให้แก่อุตสาหกรรมไทย 

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีด้านความร้อนประยุกต์ เพื่อเปลี่ยนสภาพของประเทศจาก "ผู้รับ" มาเป็น "ผู้สร้าง" เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

นำหน้าด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านความร้อนประยุกต์

การดำเนินงาน

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ มีความพร้อมที่จะทำการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม พลังงาน ในระดับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลต่อเศรษฐกิจหลักประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานหลักๆดังต่อไปนี้

1. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม พลังงาน ในกระบวนการผลิต ระบบบริหารความปลอดภัย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ เครื่องจักร

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมจนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเผาไหม้ (Combustion) และสามารถปรับแต่งหัวเผา (Burners) ได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้มี ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับของใหม่อยู่เสมอ และสามารถบำรุงรักษาหม้อไอน้ำตลอดจนอุปกรณ์เก็บความร้อน รวมทั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน

3. ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและภาคราชการ เพื่อเกิดความเชื่อมโยงด้านความร่วมมือ การวิจัยพัฒนาตลอดจนการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและ ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานเอกชนและราชการ โดยการวิจัยพัฒนาร่วมกันกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยกับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ

ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล
นายวิศวัส ลิวนานนท์ชัย
นายกมลชัย ตั้งงามศรี
นายอาชวิน เพชรสังคูณ
นายวันชัย นพฤทธิ์
นายศิวานนท์ จันทร
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา วานิชดิลกรัตน์
นายภควันต์ ทองเกิด
นายวิสุทธิ สายสุข
นายพงศธร คุณวัฒนากุล
นายนนธวัช จันทร์อินทร์
  •  
  • 1
  • 2
  •